Nieuws

Het Fanfareorkest als Immaterieel Erfgoed

Immaterieel erfgoed is levend en dynamisch erfgoed. In de praktijk is
immaterieel erfgoed meestal een culturele activiteit die mensen
ondernemen of organiseren.
Het Fanfareorkest is sinds september 2020 opgenomen in het Netwerk
Immaterieel Erfgoed Nederland. Het initiatief hiertoe is genomen door de Stichting CRON.


Immaterieel erfgoed kan alleen worden aangemeld voor het Netwerk door beoefenaars of direct betrokkenen. Met de aanmelding erkennen wij zelf onze cultuuruiting als immaterieel erfgoed. Het doel van
het Netwerk is het zichtbaar maken van wat er zich over de volle breedte aan immaterieel erfgoed in Nederland voordoet en onderlinge samenwerking en uitwisseling bevorderen.
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat het
Fanfareorkest aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op:
De volgende stap is de bijschrijving van het Fanfareorkest in de Inventaris van Immaterieel Erfgoed Nederland. Wat betekent bijschrijven in de inventaris?
Bijschrijving in de Inventaris geeft aan dat een erfgoedge
meenschap zich actief en bewust inzet voor de toekomst van haar immaterieel erfgoed. Toekomst geven aan immaterieel erfgoed noemt het Kenniscentrum ook wel borgen. Borgen betekent het doorgeven, ontwikkelen en promoten van immaterieel erfgoed. Met een erfgoedgemeenschap wordt bedoeld een groep, of groepen mensen, of soms zelfs een individu, die zich voor korte of langere tijd organiseert rondom een bepaalde vorm van immaterieel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan verenigingen, stichtingen of ambachtsmensen.
Bijgeschreven worden in de Inventaris draagt bij aan bewustzijn van het belang van het immaterieel erfgoed. Het heeft te maken met gezien worden, met herkenning en met trots. Het benadrukt dat het in leven houden van immaterieel erfgoed zorg behoeft en dat een erfgoed
-gemeenschap zich daarvoor wil inzetten. Zonder de inspanningen van de erfgoedgemeenschap zou het erfgoed immers ophouden te bestaan. Een bijschrijving is dus een erkenning van de borgingsinzet van een
erfgoedgemeen schap, maar niet van het immaterieel erfgoed zelf. Aan
een bijschrijving is geen subsidie verbonden en er kunnen geen juridische rechten aan worden ontleend.

"Bijgeschreven worden in de Inventaris draagt bij aan bewustzijn van het belang van het immaterieel erfgoed"

Voorwaarde om te kunnen worden bijgeschreven in de Inventaris is dat de erfgoedgemeenschap een borgingsplan schrijft. In dit borgingsplan
reflecteert de erfgoedgemeenschap op het immaterieel erfgoed en worden acties geformuleerd om het erfgoed nu en de komende jaren te borgen. Dit borgingsplan wordt elke drie jaar geëvalu
eerd, zodat het up-to-date blijft.
In april 2021 is dit traject opgestart door de Stichting CRON. Het schrijven van een borgingsplan voor het Fanfareorkest in Nederland is uiteraard niet haalbaar voor een enkele organisatie. De Stichting CRON heeft daarom een aantal medeaanvragers gevonden, waarmee samen het borgingsplan wordt geschreven. Deze medeaanvragers zijn: de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI), het Repertoire Informatie Centrum (RIC), Musidesk Rijnbrink, de Koninklijk Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en de Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK). Daarnaast zijn betrokkenen en geïnteresseerden gevraagd de aanvraag te ondersteunen, zodat het borgingsplan breed zal worden gedragen.

Eind 2021 zal bekend worden of aan alle criteria is voldaan en of het
Fanfareorkest zal worden bijgeschreven in de Inventaris van Immaterieel Erfgoed Nederland.


Terug